Digitalna edukacija

ePorezi - poreske prijave

ePorezi –

– Prolazak kroz sve opcije aplikacije Poreske uprave (od prijava do poštanskog sandučeta)
– Instrukcije za rad sa fajlovima
– Analiza  svih poreskih prijava koje se nalaze na aplikaciji Poreske uprave sa posebnim naglaskom na prijavi PDV i pozicijama POPDV obrasca (detaljna objašnjenja za pozicije obrasca)

CROSO Centralni Registar Obaveznog Socijalnog Osiguranja

CROSO –
Centralni Registar Obaveznog Socijalnog Osiguranja
– prijave radnika, promene podataka o radnicima, odjave (podrška u otvaranju naloga, davanju ovlašćenja drugim licima…)
Grupni izveštaji:
– Obrazac za unos podataka o zaposlenima, izabranim i postavljenim licima na neodređeno i odredjeno vreme – Obrazac 2 Trezor
– Obrazac za unos podataka o angažovanim licima po ugovoru – Obrazac 3 Trezor

SUF - Sistem upravljanja fakturama

SUF omogućava preuzimanje faktura iz sistema E-faktura ili ručni unos faktura u sistem, kao i njihovo čuvanje u elektronskoj formi, uz mogućnost uvida u originalnu fakturu u PDF formatu.

ISPFI Informacioni Sistem Podnošenja Fnansijskog Izveštaja

Informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja predstavlja jedinstveni informacioni sistem za unos, kontrolu, obradu i konsolidaciju finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava.

U sistem su uključeni korisnici javnih sredstava – obveznici podnošenja finansijskih izveštaja

Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u informacionom sistemu za podnošenje finansijskih izveštaja vrši se popunjavanjem zahteva za registraciju putem web aplikacije Uprave za trezor i dostavljanjem dokumentacije, u skladu sa korisničkim uputstvom.

Edukacija se ogleda u:

 • Izvlačenju izveštaja – podataka iz sistema ISPFI
 • Kreiranje pivot tabela
 • Pomoć pri sravnjavanju stavki iz ISIB-a i interne Glavne knjige, odnosno pomoćnih knjiga računovodstva
eTax - fiskalni račun

eTax –
– Aplikacija koja obradjuje fiskalne račune i generiše izveštaje po istim stavkama.
– Detaljna analiza svih opcija iz aplikacije, pojašnjenja za mogućnosti spajanja sa softverskim aplikacijama kojima korisnici obradjuju računovodstvene podatke
– Uporedna analiza izveštaja iz fiskalne kase sa izveštajima eTax

APR - Agencija za privredne registre
 • Analiza opcija Posebnog Informacionog Sistema za dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Detaljan prelaz Obrazaca i dodatne dokumentacije uz Finansijske izveštaje
 • Problemi prilikom potpisivanja elektronskim sertifikatom
 • Pretraga po drugim registrima
CRF - Centralni registar faktura

Ministarstvo finansija sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru što između ostalog podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama.
Za obavljanje pomenutih aktivnosti uspostavljen je informacioni sistem pod nazivom Centralni registar faktura (CRF).

Edukacija podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • Otvaranje naloga
 • Upoznavanje sa procesom rada
 • Rad sa fakturama
 • Grupno izmirenje faktura
 • Pregled izveštaja
 • Reklamacije
 • Veza sa sistemom eFaktura
Digitalna obrada poslovnih podataka u cilju izveštavanja i analize - excell tabele
 • Napredni Excel
 • Access

Ukoliko nemate implementirana softverska rešenja možete sasvim uspešno pratiti sopstveno poslovanje obradom podataka kroz Excel ili Access.

Dostavljene podatke vrlo brzo selektujemo, sortiramo, pravimo grafikone ili realizujemo druge poslovne zahteve.

eUprava - elektronska Uprava

eUprava –

Elektronska Uprava
– Pomoć pri otvaranju naloga
– Opcija Posao i Finansije
– Lokalna poreska administracija (LPA)
– Porez na imovinu PPI2, PPI1
– Komunalne takse
– Eko takse

eFakture - elektronske fakture

Edukovaćemo vas u radu sa:
– Nalozima i logovima
– Kontrolnom tablom
– Opcijom pretraga dokumenata
– Opcijom generisanja izlaznih dokumenata
– Opcijom kategorije PDV-a
– Verifikacijama i storniranjima

SPIRI -Sistem za Pripremu, Izvršenje, Računovodstvo i Izveštavanje

Ovo je sistem koji u celosti zamenjuje sistem ISIB (Informacioni Sistem Izvršenja Budžeta) počevši od 01.01.2023.godine. Zadržava u svom radu funkcionalnosti ISIB-a u smislu plaćanja (struktura xml fajlova se menja), preuzimanja izvoda i upisivanja kvota.

Prateći aktuelne programerske radove direktno preko Servisa Trezora (otvaranje testnih aplikacija), vršićemo edukaciju zainteresovanih korisnika.

Elektronski sertifikati i instalacije

Kvalifikovan elektronski potpis u Republici Srbiji uređen je i definisan Zakonom o elektronskom potpisu. On čini skup podataka u elektronskom obliku, koji su pridruženi i logički povezani sa drugim digitalnim podacima sa ciljem da: potvrde pravi identitet i autentičnost osobe koja potpisuje dokumente, utvrde valjanost potpisanih podataka i obezbede njihovu zaštitu prilikom prenosa, utvrde tačnost elektronskih dokumenata, i onemoguće poricanje odgovornosti na već potpisana dokumenta.

Edukovaćemo vas za instalacije različitih sertifikovan izdavača digitalnog potpisa na različitim medijima (token, kartica..)

Analiziraćemo i probleme koji nastaju pri instalacijama ili pri prepoznavanju serifikata od strane operativnih sistema. Radićemo sa sertifikatima MUP-a, Pošte, Privredne komore (PKS) I Halkoma.

Naša misija je Vaš digitalni
korak u budućnost

“Ništa nije nemoguće za onoga ko ima volju pokušati”

Future

e-economy

EDIS – Edukacija i savetovanje

Cara Nikolaja II 5

11111 Beograd – Vračar

MB: 28219024

PIB: 109848364

Mob: 064-59-69-676

E-mail: office@e-economy.biz

4 + 12 =

Pozovite nas