Stručne usluge

Izrada finansijskih izveštaja i finansijski konsalting

Tim profesionalnih, licenciranih računovodja, koristeći vaše ili naše softverske aplikacije, proverava vaše poslovanje i pristupa konačnoj obradi godišnjih računovodstvenih promena.

Detaljno se  kontrolišu:

 • sva sintetička i analitička konta,
 • verodostojnost i celokupnost računovodstvene dokumentacije,
 • ispravnost poreskih prijava,
 • obračunske metode zarada i drugih isplata fizičkim licima,
 • obračunske metode kalkulacija,
 • obračunske metode proizvodnje,
 • obračunske metode amortizacije (računovodstvene i poreske),
 • pozicije knjiženja.

Posebno:

 • vršimo usaglašavanje Glavne knjige sa pomoćnim knjigama
 • optimizaciju targetiranih ili spornih pozicija,
 • logičku kontrolu bilansiranja,
 • proveru AOP –a u obrascima.

Na kraju se generiše Finansijski izveštaj u skladu sa aktuelnim, zakonskim propisanim obrascima.

Transferne cene

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ukoliko u okviru obavljanja poslovne delatnosti ostvarujete saradnju sa „povezanim licima“ u obavezi ste da dostavite Studiju (Izveštaj) o Transfernim cenama, gde morate analizirati poslovanje sa ovim licima, dokazivati poslovanje „van dohvata ruke“ (bez povlašćenih uslova) ili eventualno vršiti korekciju izvršenog prometa u skladu sa tržišnim uslovima.

Ko su povezana lica?

Povezanim licem u smislu Zakona o privrednim društvima, u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:

1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;

2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;

3) njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;

4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezanim licem u smislu u odnosu na određeno pravno lice smatra se:

1) pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

2) pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);

3) pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica;

4) lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

5) lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;

6) lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

 

-Izveštaj o transfernim cenama u punom obimu sa jasno definisanim oblastima  analize na osnovu Pravilnika se podnosi u slučaju kontinualnog poslovanja povezanih lica

 

-Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obimu se podnosi sa analizom manjeg obima uz uslov:

1) da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost;

2) da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost.

Naš tim iskusnih ekonomista izradjuje ovu studiju u punom i skračenom obimu, uz uslugu analize nezavisnih kompanija, tržišta – benchmark, sve po sistemu “ključ u ruke”.

Analiza poslovanja - ekonomičnost, rentabilnost i produktivnost, likvidnost i solventnost

Osnovni pokazatelji uspešnosti poslovanja, procenitelji realnih kapaciteta i procenitelji potencijala poslovnog subjekta su parametri ekonomičnosti, rentabilnosti,  produktivnosti, odnosno likvidnosti i solventnosti.

Ovo su parametri koji se često traže u momentu odluke o investicionom ulaganju, poslovnim transformacijama, odobrenju bankarskih kredita ili za potrebe drugih poslovnih izveštaja koji su od krucijalnog značaja za poslovanje.

Naš tim iskusnih ekonomista vrši detaljnu analizu i proračune ovih parametara za potrebe vašeg poslovanja.

Sudska veštačenja finansijskih izveštaja

Naš tim konsultanata možete angažovati u cilju sudskih veštačenja iz oblasti ekonomsko – finansijske struke, za pravna i fizička lica i to iz oblasti:

Obračun zarada
– obračun zarada zaposlenih po važećem ugovoru o radu i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao i sa važećim kolektivnim ugovorom
– prikazivanje razlike između obračunate i stvarno isplaćene zarade, za potrebe vođenja sudskog postupka
– veštačenje iznosa neisplaćenog regresa, toplog obroka i drugih delova zarade
– veštačenje iznosa uplaćenih doprinosa prema fondu Penziono Invalidskog Osiguranja (Fond PIO)
– veštačenje radnog staža
– ostala veštačenja za potrebe vođenja radnih sporova

Potraživanja i dugovanja – poslovni partneri

– veštačenje iznosa potraživanja prema kupcima
– veštačenje iznosa dugovanja prema dobavljačima

Računovodstvena dokumenta

– obračun zakonske ili ugovorene kamatne stope na dospela a neplaćena potraživanja
– veštačenja poreza iskazanog u računovodstvenim dokumentima
– finansijski izveštaji
– fakture
– PDV prijave
– poreski bilansi

Ostala veštačenja za vođenje sudskih sporova

Lični finansijski savetnik

Poslovanje iz bilo koje delatnosti, čak i uz prisustvo čitave službe računovodstva (zaposlenih lica) zahteva minimum jednom godišnje kontrolu rada od strane eksternog lica, koje može objektivnije uočiti odredjene nepravilnosti ili propuste, oceniti ispravnost poslovanja, odnosno savetodavno unaprediti samo funkcionisanje računovodstvene službe.

Ovim angažovanjem, eksternog, stručnog lica, poslovni subjekt se ponaša odgovorno, preventivno, u cilju zaštite od greške u poslovanju i samim tim oslobadja kapacitete rada, odnosno vrši internu edukaciju zaposlenih.  

Napomene uz finansijske izveštaje i Godišnji izveštaj o poslovanju

Na osnovu Finansijskog izveštaja za aktuelnu godinu,  u zavisnosti od zakonske regulative koju poslovni subjekt primenjuje, naš tim formira Napomene uz finansijske izveštaje.

Napomene formiramo sublimirajući:
-osnovne podatke o poslovnom subjektu
-računovodstvene podatke o poslovnom subjektu

Godišnji izveštaj o poslovanju:

Obavezu sastavljanja Godišnjeg izveštaja o poslovanju imaju velika i srednja pravna lica kao i društva od javnog interesa bez obzira na veličinu, i to:

-javna društva, i društva koja se pripremaju da postanu javna sastavljaju Izveštaj o korporativnom upravljanju;

-velika pravna lica koja su društva od javnog interesa i koja na datum bilansa prelaze kriterijum prosečnog broja od 500 zaposlenih tokom poslovne godine sastavljaju Nefinansijski izveštaj;

-društva od javnog interesa koja posluju u ekstraktivnoj industriji ili seči primarnih šuma sastavljaju Izveštaj o plaćanjima vladama.

Obveznik revizije koji je vršio korekcije u odnosu na godišnji finansijski izveštaj koji je javno objavljen kao potpun i računski tačan, dužan je da Agenciji dostavi korigovani Godišnji finansijski izveštaj, zajedno sa dokumentacijom koja se odnosi na taj izveštaj.

Uvodjenje Medjunarodno računovodstvenih standarda MRS

Primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) u poslovnoj situaciji može imati presudan uticaj na finansijske rezultate i položaj dela ili celog poslovnog subjekta.

Ukoliko ste u obavezi da primenjujete MRS, odnosno:
– počinjete sa primenom standarda ili
– želite da proverite uskladjenost implementiranih MRS-a,

možete nas kontaktirati.

Naš tim iskusnih ekonomista vrši implementaciju MRS-a, metodično i sistemski, uz prethodnu analizu poslovanja i targetiranje poslovnih promena u skladu sa MRS-om.

Izrada pravilnika i drugih akata

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama – izrada potpuno novih Pravilnika ili unapredjenje, od

nosno promena postojećih
Pravilnici o uredjenju i poslovnim procesima
Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK

Svaka izmena zakonske regulative (primer: eFakture, MRS…) zahteva redovno ažuriranje pravilnika.

Ugovor o osnivanju privrednog društva
Izrada Statuta i promene Statuta
Sistematizacije radnih mesta

Uz tim ekonomista imamo i pravni tim koji pruža podršku u izradi dokumenata, pravilnika i drugih akata po zahtevu Naručioca

 

Zarade - pravna i obračunska podrška, konsultacije

-Kadrovka dokumentacija (ugovori, rešenja, odluke, izveštaji)

-Obračuni zarada i tumačenja zakona po elementima obračuna – rad na odredjeno i neodredjeno vreme, generisanje fajlova

-Isplate drugih primanja (pp poslovi, ugovori o delu, ugovori u autorskom delu, otpremnine, solidarne pomoći, stipendije…)

Tim pravnika i ekonomista stoji vam na raspolaganju.

Interne revizije - IBK i DBK

Naš tim čine i interni revizori, koji inače savetodavno, aktivno već, usmeravaju poslovanje budžetskih korisnika i imaju nemalo iskustvo.
Ukoliko u vašem poslovnom subjektu imate potrebu da proverite:
-da li namenski opredeljujete sredstva,
– da li vršite isplate adekvatno izvorima finansiranja,
– da li knjiženjem na adekvatan način prebacujete sredstva iz godine u godina, sa jednog izvora, na drugi izvor,
– da li na dobar način vršite popise osnovnih sredstava i vrednujete imovinu,
– da li na ispravan način koristite ISIB,
– da li po Pravilniku o kontnom okviru, zaista računodstvene pozicije knjižite na dobar način…

na sva ova pitanja i još mnoga druga, za koja znamo da interesuju budžetske korisnike, odgovore mogu pružiti naši interni revizori i finansijski konsultanti.

Revizije finansijskih izveštaja

Obveznici Revizije su:

-mikro i mala pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili poslovni prihod veći od 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti u poslovnoj godini.
-velika i srednja pravna lica
-javna društva nezavisno od veličine
-ogranci stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Srbiji, čiji ostvaren poslovni prihod prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

-matična preduzeća koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, bez obzira na veličinu
-javna preduzeća, imaju obaveznu reviziju bez obzira na veličinu, ovo je uređeno članom 43. Zakona o javnim preduzećima,
-javna akcionarska društva,
-platne institucije i institucije elektronskog novca,
-političke partije,
-pravna lica koja učestvuju na konkursima za javne nabavke,
-finansijske organizacije: banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzioni fondovi, berze i brokersko dilerska društva, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima, faktoring društva i druge finansijske organizacije.

Tim revizora sa višegodišnjim iskustvom, vrši reviziju vašeg poslovanja, po osnovu Zakona o reviziji prateći Pravilnik o organizovanja revizije i provere i sastavu stručnog tima za sprovodjenje revizije i provere.

Revizija može biti:
– uz prisustvo revizora na terenu (u prostorijama poslovnog subjekta)
– u celosti online i direktna bez posrednika
– online uz angažovanje posrednika, usluge Ličnog finansijskog savetnika, koji će vam pomoći u pripremi dokumentacije za Reviziju
Izbor oblika sprovodjenja revizije zavisi od veličine i obima vašeg poslovanja.

Poresko savetovanje - evazija poreza

Poreska evazija je pojava izbegavanja plaćanja poreza i deli se na:

– Zakonitu, d o p u š t e n u poresku evaziju (postupci poreskog dužnika kojima se izbegava plaćanje poreza (delimično ili u potpunosti) ali se time ne povredjuje zakon.

– Nezakonitu poresku evaziju (postupci poreskog dužnika kojima se evidentno povredjuje-krši zakon)

Naš tim ekonomista, detaljno sagledavajući pozicije finansijskog izveštaja, oblast delatnosti poslovanja, predlaže z a k o n i t e oblike poreske evazije, koje poslovnom subjektu mogu doneti znatno rasterećenje poreskih obaveza a samim tim i optimizaciju troškova poslovanja.

Procene osnovnih sredstava

Shodno mogućnosti izbora računovodstvene politike, počevši od finansijskih izveštaja za 2019.godinu a koja se odnosi na procenu nekretnina, postrojenja i opreme, naši finansijski konsultanti mogu u  potpunosti preuzeti kalkulativnu procenu osnovnih sredstava, počevši od elemenata same procene, do izbora amortizacione obračunske metode ili revalorizacije.

Tim koji se bavi ovom tematikom sačinjen je od ekonomista i i licenciranih procenitelja nepokretnosti, odnosno stručnih lica za procenu postrojenja i opreme, koja se angažuju u zavisnosti od delatnosti.

Konsultacije i tumačenje zakona

Vršimo uslugu komunikacije sa Ministarstvom finansija i Poreske uprave u zavisnosti od potreba poslovnog subjekta:
– pronalaženje Mišljenja nadležnog Ministarstva, koja vam mogu biti smernice u knjiženju ili poreskom tretmanu
– pomoć u sastavljanju i formulaciji zahteva za izdavanje Mišljenja nadležnog Ministarstva u zavisnosti od problematike
– na osnovu poslatog mail-a sa konkretnim pitanjem, naši stručni saradnici odgovaraju u punom obimu, tumačeći zakone iz date oblasti
– ukoliko imate potrebu za jednokratnom  konsultacijom koja podrazumeva konkretan uvid u vaša dokumenta, možete  jednokratno koristiti uslugu – Lični finansijski savetnik, gde stručno lice može izvršiti uvid u dokumentaciju poslovnog subjekta i uputiti vas ka konkretnim postupcima i merama koje možete preduzeti u cilju rešavanja problema.

Finansijsko upravljanje i kontrola

Posebno, naš tim se bavi i izradom dokumenata o Finansijskom upravljanju i kontroli –  FUK sa uslugom predaje završnog računa iz iste oblasti, kroz aplikaciju Ministarstva.
Takodje, pružamo podršku u implementaciji FUK-a, odnosno, ukoliko već posedujete odgovarajući dokument, vršimo unapredjenje istog.

Naša misija je Vaš digitalni
korak u budućnost

“Ništa nije nemoguće za onoga ko ima volju pokušati”

Future

e-economy

EDIS – Edukacija i savetovanje

Cara Nikolaja II 5

11111 Beograd – Vračar

MB: 28219024

PIB: 109848364

Mob: 064-59-69-676

E-mail: office@e-economy.biz

14 + 11 =

Pozovite nas